Vallensjö

 

Vallensjö

Vallensjö naturreservat är ett ca 16 hektar stort område som består av grandominerad gammal naturskog
med höga naturvärden. Det finns mycket död ved i form av lågor och torrträd.
Bland svamparna på lågorna kan vi hitta veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka.
Alla dessa signalarter indikerar skogsområden med högt skyddsvärde.

En mindre parkeringsplats är anlagd i Ekeby, ca 500 m väster om reservatet.
En rödmarkerad slinga finns som går genom reservatet.

Reservatet är ett naturskogsreservat som kräver mycket litet skötsel.
Det som krävs är att stigen från parkering till reservatet hålls öppen.