Aktuellt

Under detta val kommer vi att informera om aktuella nyheter som handlar om
miljön  i Upplands Väsby.

Uppdaterat April 2016;

Niklas Johansson har skrivit ett inlägg om hur läget är för undersökningen av höga PCB halter i Oxundasjön.

”Upplands Väsby kommun deltog 2013 i ett regionalt miljöövervakningsprojekt inom ”Oxunda vattensamverkan”, då abborre och bottensediment i Oxundasjön undersöktes för att spåra miljögifter. Resultaten visade på mycket höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i Oxundasjön. Under 2014 genomförde Sigtuna kommun ytterligare undersökningar i och omkring Oxundasjön. Slutsatserna av dessa undersökningar var bl.a att:

  • mycket höga halter förekommer i alla prover av bottensediment och fisk,
  • förhöjda halter av PCB återfanns vid utloppet från Väsbyån i Oxundasjön,
  • i mynningar till andra flöden som når Oxundasjön kunde inte några påtagligt förhöjda halter av PCB beläggas,
  • Fördelningen mellan olika PCB:er visar på en övervikt av lågklorerade PCBer i såväl vatten som sediment och fisk.

Kommunen har satt in en rad olika åtgärder sedan att de höga PCB-nivåerna upptäcktes. Ett stegvis uppströms sökande efter källan har pågått sedan 2013 och ett projekt är igång för att dels söka efter verksamheter som kan ha använt PCB. I fält har provinsamling och analyser gjorts av vatten, fisk, jord och sediment från många lokaler uppströms och nedströms Oxundasjön. Resultaten antyder att merparten av det PCB som idag finns på Oxundasjöns botten förts dit via Väsbyån på 1960- och 1970-talen men att en mindre transport fortfarande pågår. Vidare förefaller det klart att källan eller källorna sannolikt fanns i centrala Väsby.”

Kommunen lägger kontinuerligt ut information, främst sammanfattningar och underlagsrapporter, på  www.upplandsvasby.se/oxunda

Förslaget om Sättra friluftsgård från Nej-sidan och Naturskyddsföreningen finner du här: https://sites.google.com/a/mp.se/nejtillvasbysjostad/friluftsgaard-vid-saettra—nytt-foerslag-fraan-nej-sidan

Nyhet januari 2016;

Håll utkik efter lodjur i östra Upplands Väsby!

En ryttare mötte ett lodjur vid Sköldnora den 24 januari.
Spåret har kontrollerats och bekräftats.
Tidigare i höst har ett lodjur rivit ett får vid Harby gård.

Uppdaterat februari 2016;
Det pågår fortfarande mätningar för att hitta källan till
PCB utsläpp i Väsbyån.

Uppdaterat oktober 2015;
Kommunen letar fortfarande efter den läcka som har gett så höga halter av
PCB i Oxundasjön, i Väsbyån och i Rosersbergsviken. Före 1970 hade många företag egen elförsörjning och använde olja med PCB i sina transformatorstationer som kan vara en möjlig källa till föroreningen.
Arbetet med att hitta läckan fortsätter och man kan inte göra några andra åtgärder innan man vet var problemet finns.

Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter.
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar
därför att barn,  kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte
bör äta fisk fångad i viken.

Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

Det är PCB halten som är uppseendeväckande hög.
I december las fem passiva provtagare ut från energiverket och ner till
tennisbanorna för att geografiskt försöka gaffla in källan/källorna.

Resultatet av dessa mätningar är att den högsta halten hittades där vattnet
rinner fram ur kulverten vid stationshuset.
Nu följer ett detektivarbete för att kartlägga var källan finns som läcker PCB.
Kommunen har nu gett högsta prioriet till att genomföra ytterligare prov-
tagningar innan man bestämmer vilken typ av sanering som behövs.

Denna skylt finns vid bron över Oxundaån.

 

 

Fiskvarning